Close

Domácí hospic Křídla poskytuje terénní odlehčovací služby dle § 44  zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pomáháme s péčí o nemocného přímo v domácím prostředí. Zastoupíme Vás po určitou dobu v péči o Vašeho blízkého, a Vy si můžete zařídit vše potřebné, odpočinout si a načerpat sílu. Pomůžeme s praktickými činnostmi, které jinak obstaráváte sami. Tyto služby poskytujeme v regionu Sedlčan a jejich okolí, s dojezdem přibližně 30 km.

Poslání služby:

Posláním služby je umožnění nezbytného odpočinku pečující osobě. Služba je zaměřena na zvýšení kvality života umírajícího člověka a osob o něj pečujících.

Co Vám nabízíme?

 • Pomoc při sebeobsluze a hygieně (oblékání, přesuny, polohování, strava – podávání jídla, hygiena – pomoc při denní hygieně včetně výměny inkontinenčních pomůcek, celkové mytí na lůžku či dopomoc při koupání).
 • Doprovod na procházky nebo k lékaři.
 • Společnost (posečkání u nemocného) a aktivizace v čase nepřítomnosti pečující rodiny – zahrnuje oblíbené činnosti klienta (poslech hudby, čtení knih nebo rozhovory o tématech vycházejících z prožitého života klienta, vychází z klientových zájmů a potřeb)
 • Doporučení vhodných kompenzačních pomůcek.

Pro koho je služba určena?

Primárně je služba určena pro osoby, kteří se nacházejí v pokročilém stádiu závažného onemocnění.

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby v krizi (spojené s umíráním na nevyléčitelné onemocnění)
 • Seniory
 • Osobám starším 18 let včetně

Služby mohou využít i pečující, kteří řeší náhlé zhoršení zdravotního stavu svého blízkého, a potřebují čas na hledání řešení jejich tíživé situace.

V rámci poskytovaných terénních odlehčovacích služeb nenabízíme odborné zdravotnické úkony, jako je podávání léků, infuzí, injekcí, převazy ran aj. V takovém případě řešte prosím přes svého praktického lékaře, který pomůže zajistit – domácí péči – Home care.

Jak služba probíhá?

Pečovatelky terénních odlehčovacích služeb docházejí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domácího prostředí a poskytují jim podporu v činnostech spojených s každodenní péčí o sebe sama. Služba umožňuje nemocným zůstat v jejich domově i v situaci těžké nemoci. Pečujícím a jejich blízkým nabízí praktickou pomoc a potřebný čas na odpočinek. Před zahájením poskytování služeb je zapotřebí vyplnit Žádost o poskytnutí terénní odlehčovací služby.

Pokud se potřeby a přání klienta shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domluveno jednání v domácím prostředí zájemce, v předem dohodnutém čase. Jednání je přítomen zájemce, pečující osoba (nejčastěji je z rodiny), sociální pracovnice a dle časových možností i pracovnice terénních odlehčovacích služeb (pečovatelka). Na místě je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb a cílů klienta, četnost a rozsah služby, je dojednána a uzavřena písemná smlouva o poskytování terénních odlehčovacích služeb a dojednán individuální plán klienta (uživatele služby).

Provozní doba:

Vzhledem k povaze služby, která probíhá v domácím prostředí klientů, je lepší si osobní schůzku sjednat předem po telefonu od PO – PÁ v pracovní době od 8 – 16 h na telefonním čísle 777 602 052 nebo prostřednictvím e-mailu: kontakt@hospickridla.cz.

Možnost zajištění služby i o víkendech je závislá na aktuální kapacitě terénních odlehčovacích služeb.

Úhrada za služby:

Služba poskytuje základní činnosti v souladu s §44 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Úhrada za odlehčovací služby je 150 Kč/h., pokud v daném měsíci klient čerpá méně než 80 hodin péče. Pokud čerpá hodin více než 80, je cena 135 Kč/h., podle skutečně spotřebovaného času, pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Poskytnutá péče je hrazena na základě předloženého vyúčtování, vždy po uplynutí kalendářního měsíce (dle dohody,na účet nebo i hotově). Tyto služby mohou být placeny z příspěvku na péči, v případě, že jej nemáte přiznaný, pomůže Vám jej zařídit.

Cíle poskytované služby:

 • Uživatel má zajištěn důstojný a klidný pobyt v domácím prostředí v okamžiku nepřítomnosti pečující osoby,
 • Uživatel má v době nepřítomnosti pečujícího zabezpečeny všechny úkony péče o vlastní osobu.
 • Uživatel je v sociálním kontaktu, může se podílet na průběhu služby a rozhodovat se.
 • Poskytnout pečujícím osobám dobu nezbytnou pro odpočinek.
 • Zastoupit pečujícího a zajistit za něj po určitou dobu veškerou základní péči o nemocného.
 • Prevence syndromu vyhoření pečujícího a předcházení stavům vyčerpání z dlouhodobé péče o blízkého člověka.
 • Umožnit pečujícím osobám návštěvu lékaře,úřadu, zajistit nákup nebo poskytnout čas na práci či načerpat sílu při odpočinku nebo zájmové aktivitě.
 • Zamezit sociální izolaci pečujících osob, tak i u uživatele služby.
 • Umožnit uživatelům služby setrvat v jejich domácím prostředí.

Principy a zásady:

 • individuální přístup – každý uživatel je jedinečný
 • diskrétnost a mlčenlivost – chráníme soukromí našich uživatelů
 • respektování individuálních potřeb, přání  a svobodné vůle uživatele – přístup postavený na potřebách uživatele
 • flexibilita poskytovaných služeb dle požadavků uživatele
 • rovné podmínky pro všechny uživatele
 • komplexní péče o uživatele (bio – psycho – sociální – spirituální péče s ohledem na přání uživatele
 • kvalifikovanost – vzděláváme se, abychom mohli poskytovat tu nejlepší možnou péči
 • etika – dodržujeme základní etické principy
 • spolupráce – pracujeme v rámci multidisciplinárního týmu, dobře komunikujeme, sdílíme podstatné informace a dokážeme efektivně řešit nesrovnalosti a předcházet problémům

Ke stažení: